Inspire

INSPIRE-direktiivin tarkoituksena on lisätä paikkatietojen saatavuutta ja yhteentoimivuutta. Paikkatietoinfrastruktuurista annetussa laissa (421/2009) säädetään viranomaisten velvollisuudesta saattaa paikkatietoaineistoja ja -palveluja yleisesti käytettäviksi. Näiden avoimuusvelvoitteiden toteuttamiseksi Ruokavirasto julkaisee julkisia paikkatietoja aineiston katselua tai lataamista varten ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain (560/2021) 10 §:n 2 momentin nojalla.

Osana INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa Ruokavirasto julkaisee seuraavat aineistot:

  • Peltolohkorekisteri (maanpeite)
  • Maatalousmaalla sijaitseva maisemapiirre (maanpeite)
  • Paikkatietoa sisältävä kasvulohko (maankäyttö)
  • Maatalousmaa: pelto, pysyvä nurmi tai pysyvä kasvi (maankäyttö)

Aineistot ovat katseltavissa kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.
Paikkatietoikkunaan pääset seuraavasta osoitteesta https://www.paikkatietoikkuna.fi 
Paikkatietoikkunassa käyttäjä voi katsella aineistoja ja palveluja metatietoineen.

Paikkatietoikkunan lisäksi Ruokaviraston paikkatietoaineistoja voi katsella erillisen paikkatieto-ohjelmiston avulla WMS-rajapinnan kautta.

Aineistoja voi ladata erillisen paikkatieto-ohjelman avulla seuraavan WFS-rajapinnan kautta.

Aineistoja voi ladata myös Atom-syötteellä.

Aineistojen suorat latauslinkit:

Ruokaviraston paikkatietoaineistoja koskettava käyttölupa

Ruokaviraston paikkatietoaineistojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).
Mahdollinen tietojen yhdistelyn kautta syntyvä henkilörekisteri on rekisterinpitäjän vastuulla. Tietojen yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksessa ((EU)2016/679, 6 artikla) määritelty oikeus käsitellä tällaisia tietoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2023