Vipu-ohje: Ympäristökorvauksen syysilmoitus 2022

Julkaisupäivä: 1. syyskuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Hakijan tiedot ja ilmoitukset

Sähköinen asiointi

Tee ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen syys­il­moi­tus Vipu-pal­ve­lun säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa 27.10. men­nes­sä.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun ylävalikosta.

Kuva 1: Vipun etusivun ylävalikko.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -va­lik­koa klik­kaa­mal­la avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Valitse Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen syysilmoitus.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Ympräristökorvauksen syysilmoitus-kohdasta.

Kuva 2: Valitse Ympäristökorvauksen syysilmoitus. 

Hakijan tiedot ja ilmoitukset

Ha­ki­jan tie­dot -koh­das­sa näy­te­tään tuen­ha­ki­jan nimi.

Alla näet seu­raa­vat hai­ta­rit, jois­ta ak­tii­vi­si­na ovat vain ne, jot­ka ovat voi­mas­sa si­tou­muk­sel­la­si.

  • Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon
  • Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen
  • Pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Hakijan tiedot ja ilmoitukset -kohdasta.

Kuva 3: Hakijan tiedot ja ilmoitukset -osio

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Lue toi­men­pi­teen oh­jeet pa­nee­lin ylä­o­sas­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun kohdasta Lietelannan sijoittaminen peltoon -paneelista.

Kuva 4: Lietelannan sijoittaminen peltoon ohjeistusta

Tu­kea mak­se­taan enin­tään 80 % si­tou­mus­a­las­ta. Toi­men­pi­det­tä ei mak­se­ta kai­kil­le kas­veil­le. Nämä kas­vit on huo­mi­oi­tu kor­vat­ta­van alan pro­sen­tin las­ken­nas­sa.

Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen il­moi­te­taan pe­rus­loh­ko­koh­tai­ses­ti. Täs­sä koh­dassa voit hyö­dyn­tää ryh­mä­tal­len­nus -toi­min­toa ha­lu­a­mil­le­si loh­koil­le. 

Tau­lu­kos­sa nä­ky­vät ole­tuk­se­na kaik­ki ne pe­rus­loh­kot, jot­ka ovat si­tou­muk­sel­la­si. Voit va­li­ta nä­ky­viin pel­kät sitou­mus­loh­kot tai vaih­to­eh­toi­ses­ti kaik­ki ti­lan loh­kot, jos ti­lal­la­si on myös si­tou­muk­seen kuu­lu­mat­to­mia lohko­ja. Voit il­moit­taa tie­to­ja kai­kil­le loh­koil­le, mut­ta vain si­tou­mus­loh­ko­jen tie­dot huo­mi­oi­daan las­ken­nas­sa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun kohdasta Toimenpiteen ehtojen mukaan levitetty lanta- tai lannoitemäärä, ryhmätallennus.

Kuva 5: Näytä vain sitoumuksella olevat

Tee mer­kin­tä Lan­nan ja or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen le­vi­tys­ala -sa­rak­kee­seen nii­den pe­rus­loh­ko­jen kohdalle, joil­la olet to­teut­ta­nut toi­men­pi­det­tä eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Si­nun ei tar­vit­se teh­dä mer­kin­tö­jä peruslohkoil­le, joil­la et ole to­teut­ta­nut toi­men­pi­det­tä.

Yh­teis­käyt­töön il­moi­te­tuil­la loh­koil­la näy­te­tään ala­na vain il­moit­ta­mie­si kas­vu­loh­ko­jen yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala.

Mer­kit­se le­vi­tys­ala lan­nan ja or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen le­vi­tys­ala -sa­rak­kees­sa ole­vaan tie­don syöttökent­tään. Le­vi­tys­ala voi olla enin­tään sama kuin pe­rus­loh­kon pin­ta-ala. Mer­kit­se le­vi­tys­ala kah­den desi­maa­lin tark­kuu­del­la.

Toi­men­pi­tees­sä mak­se­taan le­vi­tys­a­lal­le. Vä­hen­nä il­moi­tuk­ses­ta­si ve­sis­tö­jen var­sil­la ole­vat suo­ja­kais­to­jen alat, joil­le et le­vi­tä lan­noi­tet­ta.

Jos klik­kaat Li­sää toi­men­pide -koh­taa avau­tuu ala­puo­lel­le rivi. Kir­joi­ta ri­vil­le tar­kem­mat tie­dot käyt­tä­mäs­tä­si lan­ta- ja lan­noi­te­la­jis­ta sekä le­vi­tys­mää­rä ja le­vi­tys­päi­vä­mää­rä. Mi­kä­li syö­tät päi­vä­mää­rän kä­sin, kir­joi­ta päivämää­rä muo­dos­sa pp.kk.vvvv, esi­mer­kik­si 06.05.2022.

Sa­mal­la lan­ta- tai lan­noi­te­la­jil­la voi olla vain yksi le­vi­tys ku­na­kin päi­vä­nä.  Jos olet le­vit­tä­nyt lan­taa tai lannoitet­ta use­am­paan ot­tee­seen kas­vu­kau­den ai­ka­na, voit tal­len­taa sa­mal­le loh­kol­le use­am­pia le­vi­tys­tapahtu­mia vain jos le­vi­tys­päi­vä­mää­rä on eri. Toi­men­pi­tees­sä edel­ly­te­tään, että le­vi­tät vä­hin­tään 20 kuutiomet­riäheh­taa­ril­le vuo­des­sa. Älä il­moi­ta pin­ta-alaa, jolle olet le­vit­tä­nyt alle 20 kuu­ti­o­met­riä hehtaarille. Jos­kus kaik­kia le­vi­tys­päi­vä­mää­riä tai lan­noi­te­la­je­ja ei tar­vit­se tal­len­taa. Kat­so näi­tä ti­lan­tei­ta havain­nol­lis­ta­vat ohje­ku­vat Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­sivuilta Syysilmoitukset-sivuilta.

Huo­mi­oi il­moit­ta­es­sa­si myös vii­mei­nen sal­lit­tu le­vi­tys­päi­vä syk­syl­lä. Lan­nan ja or­gaa­nis­ten lannoitevalmisteiden le­vit­tä­mi­nen on sal­lit­tua loka­kuun lop­puun saak­ka. Poik­keus­vuo­si­na lan­nan le­vit­tä­mi­nen voi olla sal­lit­tu sää­olo­suh­tei­den pe­rus­teel­la 30.11. asti.

Huom.! Jos le­vi­tät lan­taa mar­ras­kuun ai­ka­na, tee syys­il­moi­tuk­sen li­säk­si myös il­moi­tus mar­ras­kuun ai­ka­na levit­tä­mäs­tä­si lan­nas­ta. Voit teh­dä tä­män ym­pä­ris­tö­hal­lin­non lo­mak­keel­la 6027 oman kun­ta­si ym­pä­ris­tön­suoje­lu­vi­ran­o­mai­sel­le. Lomake 6027 palautetaan lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun kohdasta Toimenpiteen ehtojen mukaan levitetty lanta- tai lannoitemäärä.

Kuva 6: Lannoitetoimenpiteiden lisääminen

Syys­il­moi­tuk­sel­la on ra­jat­tu lan­to­jen le­vi­tys­aika 1.4.–30.11. ja or­gaa­nis­ten lan­noit­tei­den le­vi­tys­aika 1.4.–31.10. Jos yri­tät il­moit­taa päi­vä­mää­rän, joka ei ole edel­lä mai­ni­tul­la aika­vä­lil­lä, päi­vä­mää­rää ei voi tal­len­taa. Le­vi­tys­päi­vä­mää­rä­kent­tä nä­kyy täl­löin pu­nai­se­na ja nä­ky­viin tu­lee il­moi­tus ”tar­kis­ta pa­kol­li­set ken­tät”.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Levitysmäärän vähimmäismäärä -kohdasta.

Kuva 7: Levitysmäärän vähimmäismäärä ja huomioi pakolliset kentät

Mi­kä­li li­säät si­tou­muk­sen ulko­puo­li­sel­le pe­rus­loh­kol­le le­vi­tys­alaa, näet alla ole­va il­moi­tuksen.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun huomautuksesta.

Kuva 8: Huomautus, kun lohko ei ole sitoumuksella oleva

Il­moi­tet­tu­jen lan­noit­tei­den koko­nais­mää­rät la­jeit­tain

Loh­ko­lu­et­te­lon alta näet il­moit­ta­ma­si lan­noit­tei­den koko­nais­mää­rät la­jeit­tain. Sama tie­to löy­tyy myös syysilmoi­tuk­sen yh­teen­veto­tu­los­teel­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun lajeittain ilmoitetuista lanta ja lannoitteiden kokonaismääristä.

Kuva 9: Ilmoitettujen lanta ja lannoitteiden kokonaismäärät lajeittain

Loh­ko­jen ryh­mä­tal­len­nus

Voit ko­pi­oi­da ryh­mä­tal­len­nuk­sel­la lan­ta- tai lan­noi­te­la­jin, le­vi­tys­mää­rän ja le­vi­tys­päi­vä­mää­rän use­am­mal­le loh­kol­le sa­man­ai­kai­ses­ti.

Va­lit­se loh­kot, joil­le ha­lu­at teh­dä ryh­mä­tal­len­nuk­sen. Voit va­li­ta ryh­mä­tal­len­nuk­seen kaik­ki loh­kot ker­ral­la rastit­ta­mal­la keltaisen nuo­len osoit­ta­man koh­dan har­maas­ta pa­nee­lis­ta.

Va­lit­se seu­raa­vak­si Tee ryh­mä­tal­len­nus va­li­tuil­le ri­veil­le -koh­ta, jol­loin si­nul­le avau­tuu eril­li­nen ik­ku­na.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun kohdasta Toimenpiteen ehtojen mukaan levitetty lanta- tai lannoitemäärä.

Kuva 10: Toimenpiteiden ryhmätallennuksen valinta peruslohkoille

Ryh­mä­tal­len­nuk­sel­la voit sa­mal­la tal­len­taa myös pin­ta-alat loh­koil­le, mi­kä­li le­vi­tys­ala on sama kuin kasvulohko­jen yh­teis­pin­ta-ala.

Ryh­mä­tal­len­nuk­sel­la voit tal­len­taa sa­moil­le loh­koil­le myös toi­sen le­vi­tys­ta­pah­tu­man, jos le­vi­tys­päi­vä­mää­rä on eri.

Mi­kä­li olet tal­len­ta­nut pe­rus­loh­kol­le jo sa­mal­le päi­väl­le toi­men­pi­teen, et voi teh­dä tal­len­nus­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Syysilmoitustietojen ryhmätallennus -kohdasta.

Kuva 11: Tietojen ryhmätallennus

Le­vi­tys­a­lo­jen muok­kaa­mi­nen kai­kil­le pe­rus­loh­koil­le

Voit muo­ka­ta le­vi­tys­a­lo­ja kai­kil­le pe­rus­loh­koil­le sa­man­ai­kai­ses­ti va­lit­se­mal­la Muok­kaa le­vi­tys­a­lo­ja kai­kil­le riveil­le -pai­nik­keen.

Anna pe­rus­loh­koil­le le­vi­tys­ala, joka voi olla mak­si­mis­saan pe­rus­loh­kon pin­ta-ala ja pai­na Tal­len­na.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Lannan ja lannoitteen levitysalojen tallentaminen -kohdasta.

Kuva 12: Levitysalojen muokkaaminen kaikille peruslohkoille

Ota kan­taa Lisä­tie­dot -koh­das­sa, onko le­vi­tys­ka­lus­to­na käy­tet­ty mul­taa­vaa vai si­joit­ta­vaa ka­lus­toa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun syysilmoituksen Lisätiedot-kohdasta.

Kuva 13: Ilmoita käytetty levityskalusto

Lii­te­tie­dos­ton li­sää­mi­nen

Pa­lau­ta luo­vu­tus­so­pi­mus, mak­su­kuit­ti, rah­ti­kir­ja tai kuor­ma­kir­ja maa­ti­lan ulko­puo­lel­ta tu­le­van liet­teen, virt­san tai nes­te­mäi­sen or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen han­kin­nas­ta. Pa­lau­ta lii­te pdf-muo­dos­sa. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit pa­laut­taa pa­pe­ri­sen liit­teen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 27.10.

Va­lit­se li­sät­tä­vä lii­te­tie­dos­to Valitse tiedosto –pai­nikkeen kaut­ta ja li­sää lii­te.

Jos li­sä­sit vää­rän liit­teen, voit pois­taa sen Pois­ta-koh­das­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun syysilmoituksen Liitteet-kohdasta.

Kuva 14: Liitetiedoston lisääminen 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Lue toi­men­pi­teen oh­jeet pa­nee­lin ylä­o­sas­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -kohdasta.

 Kuva 15: Ravinteiden ja orgaanisten aineiden ohjeistusta

Il­moi­ta Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen pe­rus­loh­ko­koh­tai­ses­ti tai tee se ryh­mä­tallennuksena va­lit­se­mil­le­si loh­koil­le. Lue oh­jeet ryh­mä­tal­len­nuk­seen Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon -otsi­kon alta.

Tu­kea mak­se­taan enin­tään 80 % si­tou­mus­a­las­ta. Toi­men­pi­det­tä ei mak­se­ta kai­kil­le kas­veil­le. Nämä kas­vit on huo­mi­oi­tu kor­vat­ta­van alan pro­sen­tin las­ken­nas­sa.

Le­vi­tys­ala voi olla mak­si­mis­saan sama kuin pe­rus­loh­kon pin­ta-ala. Mer­kit­se le­vi­tys­ala kah­den de­si­maa­lin tark­kuu­del­la.

Toi­men­pi­tees­sä mak­se­taan le­vi­tys­a­lal­le. Vä­hen­nä il­moi­tuk­ses­ta­si ve­sis­tö­jen var­sil­la ole­vat suo­ja­kais­to­jen alat, joil­le et le­vi­tä lan­noi­tet­ta.

Klik­kaa­mal­la Li­sää toi­men­pide -koh­taa avau­tuu ala­puo­lel­le rivi, jo­hon voit an­taa tar­kem­mat tie­dot

  • lan­ta- tai lan­noi­te­la­jis­ta
  • le­vi­tys­mää­räs­tä
  • kui­va-aine­pi­toi­suudesta %
  • le­vi­tys­päi­vä­mää­rästä.

Mi­kä­li syö­tät päi­vä­mää­rän kä­sin, kir­joi­ta päi­vä­mää­rä muo­dos­sa pp.kk.vvvv, esi­mer­kik­si 06.05.2022.

Le­vi­tys­mää­rän on ol­ta­va toi­men­pi­tees­sä vä­hin­tään 15 kuu­ti­o­met­riä heh­taa­ril­le vuo­des­sa. Älä il­moi­ta pin­ta-alaa, jol­le olet le­vit­tä­nyt alle 15 kuu­ti­o­met­riä heh­taa­ril­le. Jos­kus kaik­kia le­vi­tys­päi­vä­mää­riä tai lan­noi­te­la­je­ja ei tarvit­se tal­len­taa. Kat­so näi­tä ti­lan­tei­ta ha­vain­nol­lis­ta­vat ohje­ku­vat Ruo­ka­vi­ras­ton Syysilmoitukset-sivulta.

Le­vi­tet­tä­vän ma­te­ri­aa­lin kui­va-aine­pi­toi­suu­den tu­lee olla vä­hin­tään 20 pro­sent­tia.

Huo­mi­oi il­moit­ta­es­sa­si myös vii­mei­nen sal­lit­tu le­vi­tys­päi­vä syk­syl­lä. Lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­valmisteiden le­vit­tä­mi­nen on sal­lit­tua loka­kuun lop­puun saak­ka. Poik­keus­vuo­si­na lan­nan le­vit­tä­mi­nen voi olla sal­lit­tua sää­olo­suh­tei­den pe­rus­teel­la 30.11. asti. Huom.! Jos le­vi­tät lan­taa mar­ras­kuun ai­ka­na, tee syysilmoituk­sen li­säk­si myös il­moi­tus mar­ras­kuun ai­ka­na le­vit­tä­mäs­tä­si lan­nas­ta ym­pä­ris­tö­hal­lin­non lomakkeel­la 6027 kun­nan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­sel­le. Lomake 6027 palauteteen lokakuun loppuun mennessä.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Lannoitetietojen ilmoittaminen -kohdasta.

Kuva 16: Lannoitetietojen ilmoittaminen

Il­moi­tet­tu­jen lan­noit­tei­den koko­nais­mää­rät la­jeit­tain

Loh­ko­lu­et­te­lon alta näet il­moit­ta­ma­si lan­noit­tei­den koko­nais­mää­rät la­jeit­tain. Sama tie­to löy­tyy myös syysilmoi­tuk­sen yh­teen­veto­tu­los­teel­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Lannoitteiden kokonaismäärien ilmoittaminen -kohdasta.

Kuva 17: Ilmoitettujen lanta ja lannoitteiden kokonaismäärät lajeittain

Syys­il­moi­tuk­sel­la on ra­jat­tu lan­to­jen le­vi­tys­aika 1.4.–30.11. ja or­gaa­nis­ten lan­noit­tei­den le­vi­tys­aika 1.4.–31.10. Jos yri­tät il­moit­taa päi­vä­mää­rän, joka ei ole edel­lä mai­ni­tul­la aika­vä­lil­lä, päi­vä­mää­rää ei voi tal­len­taa. Le­vi­tys­päi­vä­mää­rä­kent­tä nä­kyy täl­löin pu­nai­se­na ja nä­ky­viin tu­lee il­moi­tus ”tar­kis­ta pa­kol­li­set ken­tät”.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Syysilmoitukset-kohdasta.

Kuva 18: Huomioi mahdolliset huomautukset

Lan­taa tai lan­noi­te­val­mis­tet­ta luo­vut­ta­nei­den ti­lo­jen li­sää­mi­nen

Tila­tun­nuk­sen voi il­moit­taa koh­das­sa Hae tila­tun­nus.

Il­moi­ta lan­taa tai lan­noi­tet­ta luo­vut­ta­neen ti­lan tila­tun­nus. Jos vas­taan­otat ma­te­ri­aa­lia val­mis­ta­jal­ta, jol­la ei ole ti­la­tunn­us­ta, mer­kit­se ma­te­ri­aa­lin val­mis­ta­jan nimi lisä­tie­dot-kent­tään.

Syö­tä lan­noit­teen luo­vut­ta­jan ti­lan tila­tun­nus. Hae tila­tun­nus kent­tään, jol­loin so­vel­lus ha­kee ti­lan automaattises­ti.

Kun pai­nat Li­sää lis­tal­le -pai­nik­kees­ta, tila li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le.

Mi­kä­li an­nat vir­heel­li­sen tila­tun­nuk­sen, näet virheilmoituksen. Jos et tie­dä luo­vut­ta­neen ti­lan tila­tun­nus­ta, ilmoi­ta luo­vut­ta­neen ti­lan tie­dot lisä­tie­dot-ken­täs­sä.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Lantaa tai lannoitevalmistetta luovuttaneet tilat -kohdasta.

Kuva 19: Ilmoita lantaa tai lannoitevalmistetta luovuttaneet tilat

Mi­kä­li et ole an­ta­nut lan­nan luo­vut­ta­jan tila­tun­nus­ta tai tie­to­ja Lisä­tie­dot-ken­täs­sä, näet alla olevan huomautuksen Yhteenveto ja lähetys -osiossa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Huomautukset-kohdasta.

Kuva 20: Huomautusteksti

Lii­te­tie­dos­ton li­sää­mi­nen

Pa­lau­ta luo­vu­tus­so­pi­mus, mak­su­kuit­ti, rah­ti­kir­ja tai kuor­ma­kir­ja maa­ti­lan ulko­puo­lel­ta tu­le­van liet­teen, virt­san tai nes­te­mäi­sen or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen han­kin­nas­ta. Pa­lau­ta lii­te Vipu-pal­ve­lun kaut­ta pdf-muodossa. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit pa­laut­taa pa­pe­ri­sen liit­teen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le viimeis­tään 27.10.

Va­lit­se li­sät­tä­vä lii­te­tie­dos­to Se­laa-pai­nik­keen kaut­ta ja va­lit­se sen jäl­keen Li­sää lii­te. Jos li­sä­sit vää­rän liitteen, saat sen pois­tet­tua Pois­ta-koh­das­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun syysilmoituksen Liitteet-kohdasta.

Kuva 21: Liitetiedoston lisääminen

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Lue toi­men­pi­teen oh­jeet pa­nee­lin ylä­o­sas­ta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -kohdasta.Kuva 22: Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden ohjeet

Pa­nee­lia klik­kaa­mal­la pe­rus­loh­kot avau­tu­vat. Pe­rus­loh­kot on koot­tu kah­teen tau­luk­koon sen mu­kaan, kuuluvat­ko pe­rus­loh­kot koh­den­ta­mis­a­lu­ee­seen vai ei­vät.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ala on 20 %, ja jos pel­toa on sekä koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la, että sen ulko­puo­lel­la, molemmil­la täy­tyy olla vä­hin­tään 20 %:n kas­vi­peit­tei­syys.

Saat kas­vu­loh­kot nä­ky­viin klik­kaa­mal­la pe­rus­loh­koa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Kasvipeitealojen syöttäminen -kohdasta.

Kuva 23: Kasvipeitealojen syöttäminen

Il­moi­ta toi­men­pi­teen ala pe­rus­loh­ko­koh­tai­ses­ti. Täs­sä koh­taa voit hyö­dyn­tää ryh­mä­tal­len­nus -toi­min­toa halua­mil­le­si loh­koil­le.

Il­moit­ta­ma­si ala voi olla pie­nem­pi kuin pe­rus­loh­kon ala. Il­moi­ta pe­rus­loh­kol­la ole­va kas­vi­peit­tei­nen ala kahden de­si­maa­lin tark­kuu­del­la. Yh­teis­käyt­töön il­moi­te­tuil­la loh­koil­la pin­ta-ala­na näy­te­tään vain ti­lan ilmoittamien kas­vu­loh­ko­jen yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala.

Huo­mi­oi, että ke­vy­es­ti muo­ka­tus­ta kas­vi­peit­tei­syy­des­tä las­ke­taan koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la enin­tään 20 %-yksik­köä kor­vat­ta­vaan kas­vi­peit­tei­syy­teen.

Vi­puun on ra­ken­net­tu ra­joi­tuk­sia kas­vi­peit­tei­syy­den il­moit­ta­mi­seen. Et voi il­moit­taa esimerkiksi suo­ja­vyö­hy­ke­a­lal­le kas­vi­peit­tei­syyt­tä. Vuo­des­ta 2019 al­ka­en Vi­pu-palvelussa on ra­joi­tet­tu ilmoittamista myös ke­ven­ne­tyn muok­kauk­sen osal­ta. Et voi il­moit­taa ke­ven­net­tyä muok­kaus­ta esimerkiksi nur­men alal­le. Jos pe­rus­loh­kol­la on jo­tain edellä mainittua huomioita­vaa il­moi­tuk­seen liit­ty­en, pe­rus­loh­ko­ri­vin oi­ke­as­sa reu­nas­sa on ”va­roi­tus­kol­mio”. 

Vuonna 2022 ekologisen alan kesannoille on sallittu viljelypoikkeus Ukrainan sodan vuoksi. Poikkeuksen ansiosta Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa ekologisen alan kesannoille voi kylvää viljelykasveja, esimerkiksi valkuais-, öljy- tai viljakasveja. Jos hyödynnät ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeusta vuonna 2022, voit toteuttaa toteuttaa kevytmuokkausta EFA-alalla viljellyn kasvin mukaan.

Koh­den­ta­mis­a­lu­een esi­merk­ki:

Ti­lal­la on pel­toa 100 ha, jos­ta 70 ha vil­jaa ja 30 ha vi­her­ke­san­toa. Vil­jan sän­ges­tä on 15 ha ke­ven­ne­tys­ti muokat­tua ja 25 ha on muok­kaa­ma­ton­ta vil­jan sän­keä. Lo­put vil­jas­ta on kyn­net­ty. Vi­her­ke­san­to säi­lyy tal­ven yli.

Kas­vi­peit­tei­nen ala on 15 ha ke­ven­ne­tys­ti muo­kat­tua vil­jan sän­keä, 25 ha muok­kaa­ma­ton­ta vil­jan sän­keä ja 30 ha vi­her­ke­san­toa. Yh­teen­sä 70 ha, eli täs­sä ta­pauk­ses­sa 70 % alas­ta on kas­vi­peit­teis­tä. Ti­lal­le mak­se­taan tällöin kor­vaus­ta 60 %:n mu­kaan, eli 36€/ha. Mak­sun pe­rus­teena on täs­sä ta­pauk­ses­sa vil­ja­loh­ko­jen pin­ta-ala 70 ha. Ke­san­nol­le ei voi­da mak­saa. Yh­teen­sä 70 ha * 36€/ha = 2 520 €.

Jos ke­ven­ne­tyn muok­kauk­sen ala oli­si edellä mainitussa ta­pauk­ses­sa 30 ha, tal­vi­ai­kai­seen kas­vi­peit­tei­syy­teen las­ket­tai­siin 20 ha (20 %) ke­ven­ne­tys­ti muo­ka­tus­ta alas­ta, eli täl­löin las­ken­nal­li­nen kas­vi­pei­te­ala oli­si 75 % ja kor­vaus­taso säi­lyi­si sa­ma­na (60 %).

Muun alu­een esi­merk­ki:

Ti­lal­la on pel­toa 100 ha, jos­ta 70 ha vil­jaa ja 30 ha vi­her­ke­san­toa. Vil­jan sän­ges­tä on 35 ha ke­ven­ne­tys­ti muokat­tua ja 10 ha on muok­kaa­ma­ton­ta vil­jan sän­keä. Lo­put vil­jan sän­ges­tä on kyn­net­ty. Vi­her­ke­san­to säi­lyy tal­ven yli.

Kas­vi­peit­tei­nen ala on 35 ha ke­ven­ne­tys­ti muo­kat­tua vil­jan sän­keä, 10 ha muok­kaa­ma­ton­ta vil­jan sän­keä ja 30 ha vi­her­ke­san­toa. Yh­teen­sä 75 ha, eli täs­sä ta­pauk­ses­sa 75 % alas­ta on kas­vi­peit­teis­tä. Ti­lal­le mak­se­taan tällöin kor­vaus­ta 60 %:n mu­kaan, eli 11€ /ha. Mak­sun pe­rus­tee­na täs­sä ta­pauk­ses­sa on vil­ja­loh­ko­jen pin­ta-ala 70 ha. Ke­san­nol­le ei voi­da mak­saa. Yh­teen­sä 70 ha * 11€ /ha = 770 €.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Kevytmuokkaus-kohdasta.

Kuva 24: Huomioi kevytmuokkaukseen kelpaava ala

Pe­rus­loh­ko­jen kas­vi­peit­tei­syy­den ryh­mä­tal­len­nus

Voit tal­len­taa pe­rus­loh­koil­le kas­vi­peit­tei­syy­den ryh­mä­tal­len­nuk­se­na, va­lit­se­mal­la Muok­kaa kas­vi­pei­te­a­lo­ja kai­kil­le ri­veil­le -toi­min­non. Täl­löin tal­len­nuk­sel­le avau­tuu eril­li­nen ik­ku­na.

Täy­tä pe­rus­loh­koil­le kas­vi­pei­te­alat (aito tai ke­vyt­muo­kat­tu), jon­ka jäl­keen tal­len­na va­lin­nat.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Peruslohkojen tiedot-kohdasta.

Kuva 25: Kasvipeitealojen ryhmätallennus

Yhteenveto ja lähetys

Täy­tet­ty­ä­si tar­vit­ta­vat tie­dot, tal­len­na ne ja tar­kas­ta te­ke­mä­si tal­len­nuk­set sekä anna säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si, johon vah­vis­tus­vies­ti lä­he­te­tään. Tä­män jäl­keen Tal­len­na ja lä­he­tä ha­ke­mus klik­kaa­mal­la Lä­he­tä käsiteltäväksi-pai­ni­ket­ta.

Lo­puk­si voit tu­los­taa lä­het­tä­mä­si tie­dot Tu­los­ta yh­teen­veto -pai­nik­keen kaut­ta. Tal­len­na tie­dot tie­to­ko­neel­le­si pdf-tiedostona tai tu­los­ta ne pa­pe­ril­le. Var­mis­ta myös tu­los­teel­ta, että olet lä­het­tä­nyt tie­dot kun­nan käsiteltäväksi.

Voit pe­rua lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen klik­kaa­mal­la Pe­ruu­ta lä­he­tys -pai­ni­ket­ta. Pe­ruu­tuk­sen jäl­keen tie­dot palaavat muo­kat­ta­vak­si sa­maan ti­laan kuin en­nen lä­he­tys­tä. Muu­tet­tu­a­si ha­ke­mus­ta, muis­ta tal­len­taa tie­dot ja lä­het­tää ha­ke­mus uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Lähetys käsiteltäväksi -kohdaksi.

Kuva 26: Täytä sähköpostiosoite ja lähetä ilmoitus käsiteltäväksi

Kuvakaappaus Vipu-palvelun Yhteenveto-kohdasta.

Kuva 27: Yhteenvetotulosteella näet, koska olet lähettänyt ilmoituksen käsittelyyn