Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta

Perustietoa eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnasta

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää, ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä luotettavasti ja kattavasti, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten syntymät, kuolemat, siirrot tilalta ja tilalle sekä eri pitopaikkojen välillä tulee ilmoittaa rekistereihin ja merkitä eläinluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tehdään nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloille. Vähintään 3 % kaikista kyseisten eläinlajien pitäjistä valvotaan vuosittain. Vuodesta 2005 lähtien nautojen, sikojen ja lampaiden/vuohien merkitsemis- ja rekisteröintivaatimukset ovat olleet osa täydentäviä ehtoja.

 

Valvottavien tilojen valinta

Valvottavien tilojen valinta suoritetaan keskitetysti Ruokavirastossa riskianalyyseihin perustuen. Lisäksi osa valvottavista tiloista valitaan satunnaisotannalla, jossa jokaisella tilalla on sama todennäköisyys joutua tarkastettavaksi, myös niillä tiloilla jotka eivät hae tukia. 

Myös ELY- keskuksilla on mahdollisuus ottaa tiloja valvottavaksi keskitettyjen otantojen ulkopuolelta.

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnan yhteydessä suoritetaan usein myös Ruokaviraston vastuulla olevia eläinperusteisesti myönnettävien EU-rahoitteisten sekä kansallisten tukien valvontoja.

 

Perustarkastuksen kulku

Paikan päällä tehtävän tarkastuksen tilalla suorittavat ELY- keskusten sekä Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet. Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontoja tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Joissakin tapauksissa on valvonnan käytännön toteutumisen varmistamiseksi kuitenkin ilmoitettava tilalle ennakkoon tulevasta valvonnasta. Ennakkoilmoituksen saa tehdä aikaisintaan 48 tuntia ennen tilakäyntiä.

Valvonnassa tarkastetaan kaikilta tiloilta rekisteröitymisen tiedot Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Tilalla paikan päällä tarkastetaan kaikkien eläinten merkitseminen, sekä eläinten rekisteritietojen ja pitopaikkakohtaisen eläinluettelon ajantasaisuus. Valvontakäynneillä tarkastetaan myös takautuvasti tilan kaikkien kalenterivuoden alusta alkaen rekisteriin tehtyjen eläinten tapahtumien ilmoitusaikojen noudattaminen. Ilmoitusaikojen noudattamatta jättäminen tulee olemaan myös osa täydentävien ehtojen seuraamusten arviointia vuodesta 2013 alkaen

 

Valvontapöytäkirja ja muutoksenhakuoikeus

Tilalla suoritetusta tarkastuksesta tehdään perustarkastuksen havaintopöytäkirja, josta eläintenpitäjä saa kopion joko paikan päällä tai myöhemmin postitse. Eläintenpitäjällä tai hänen edustajallaan on mahdollisuus lisätä valvontapöytäkirjaan huomautuksensa ja allekirjoituksensa. Allekirjoituksen puuttuminen ei estä asian jatkokäsittelyä. Valvontapöytäkirjan allekirjoittaminen ei myöskään poista muutoksenhakuoikeutta tukipäätöksestä, jonka tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

 

Valvonnan johtopäätösten tekeminen ja seuraamukset

Perustarkastuksen havaintojen perusteella aluehallintoviraston läänineläinlääkäri tekee perustarkastuksen havaintopöytäkirjan liitteeseen johtopäätökset valvonnasta, sekä ehdottaa mahdollisia täydentävien ehtojen seuraamuksia. Täydentävien ehtojen seuraamukset vahvistaa vielä ELY-keskuksen koordinaattori, joka tekee eri valvontaosioiden seuraamusprosenttiehdotusten perusteella lopullisen pöytäkirjan kaikista tilan täydentävien ehtojen valvonnoista.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin lainsäädännön noudattamatta jättämisestä aiheutuu eläintenpitäjälle seuraamuksia, joiden taso riippuu laiminlyönnin vakavuudesta. Eläintenpitäjältä voidaan muun muassa määrätä siirtokieltoon joko yksittäinen eläin, yksittäisen pitopaikan eläimet tai koko karja määräämällä kyseisille eläimille niin sanotut rajoittavat määräykset.

Lisäksi tuottajalle voi aiheutua tukiseuraamuksia täydentävien ehtojen laiminlyönneistä. Mahdolliset täydentävien ehtojen seuraamukset vähentävät kaikkia tuottajalle maksettavia EU:n suoria maataloustukia sekä maaseudun kehittämistukia. Täydentävien ehtojen seuraamusprosenttia määrättäessä arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuutta, vakavuutta, kestoa, tahallisuutta sekä toistuvuutta. Pääsääntöinen täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraamus on 3 %:n tukivähennys.

Eläinten perusteella maksettavien tukien valvonnasta on kerrottu valvontaoppaassa ”Pelto- ja eläintukien valvonta”.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2021