Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä astui voimaan 24.1.2022. 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja.

Ruokavirasto avasi Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen eläintenpitäjien käyttöön elokuussa 2021. Sovellukseen pääset tästä:

https://epr.ruokavirasto.fi/

Voit tehdä eläinten pitopaikkoihin ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset yhdellä ilmoituksella sähköisen asioinnin kautta. Voit myös päivittää ja muokata aiemmin ilmoitettuja tietoja palvelussa. Sovellukseen kirjaudutaan suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Voit kytkeä eläintenpitotietosi, pitopaikkasi sekä haaskapaikkasi rekisterissä henkilötunnukseesi, maatilasi maatilatunnukseen tai yrityksesi y-tunnukseen. Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohje

Tarvittaessa saat lisätietoa ja käyttäjätukea oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Vaatimus rekisteröidä pitopaikat ja haaskaruokintapaikat

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, hirvi-, kameli tai hevoseläintä, turkiseläintä, tuotantokania, siipikarjaa tai mehiläisiä ja kimalaisia, on sinun rekisteröitävä kyseessä olevan eläinlajin pitopaikka ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös haaskaruokintapaikan perustamista. Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat sekä koirien, kissojen ja frettien EU:n jäsenvaltioiden välisiin kaupallisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat on rekisteröitävä. Osa EU:n ulkopuolisista valtioista saattaa tämän lisäksi edellyttää koirien, kissojen ja frettien pitopaikkojen rekisteröintiä ennen niiden vientiä. Pitopaikkojen ja eläintenpidon muutosilmoitus, esimerkiksi muutos eläinmäärissä, toiminnan keskeyttäminen tai pitopaikan lopettaminen, on tehtävä mahdollisimman pian tilanteen muuttuessa.

Pitopaikka on rekisteröitävä, vaikka pitäisit edellä mainittuja eläimiä vain lyhytaikaisesti. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää eläinten pitopaikasta ja eläintenpidosta tehdä ilmoitus. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa. 

Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero sekä siirron päivämäärä. Kirjaa on pidettävä myös pitopaikassa kuolleista, ja tiettyjen eläinlajien osalta pitopaikassa syntyneistä eläimistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen toiminta

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, riistanhoidollisesta tarhauksesta sekä lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon. Ilmoituksen voi jättää myös Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta, jolloin eläinsuojelulain mukaiset lisätiedot toiminnasta annetaan joko liitetiedostossa tai tekstinä Lisätieto-kentässä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. Lisätietoja ilmoitettavista tiedoista löydät ilmoituksenvaraisen toiminnan sivuilta.

Lisää tietoa ja ohjeita

Löydät lisää tietoa ja ohjeita pitopaikkojen ja eläintenpitoilmoitusten tekemisestä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohjeesta.

Saat tarvittaessa käyttäjätukea sekä apua ilmoitusten tekemiseen oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2022