Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Nautaeläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään jatkossa uudella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/520. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki muuttuu ja uusi eläintunnistuslaki astuu voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Nautaeläiminä pidetään kaikkia Bovinae-alaheimon eläimiä. Näitä ovat muun muassa naudat, seebut, jakit, biisonit ja vesipuhvelit. Kaikki se, mitä naudoilta vaaditaan, koskee kaikkia näitä eläimiä.

Nautaeläinten merkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään elintarviketurvallisuuden parantamiseen. Nämä toimet mahdollistavat jäljitettävyyden ja siten sen varmistamisen, että kuluttajille myydään väärentämättömiä ja turvallisia tuotteita. Nautojen merkintäjärjestelmät on erityisesti kehitetty BSE-taudin synnyttämää terveysriskiä silmälläpitäen.

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, Ruokaviraston hyväksymällä korvamerkillä. Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä nautaa ei saa siirtää tilalta. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 4,40 euroa/eläin. Nautojen korvamerkkitilaukset ja nautarekisterin asiakaspalvelun hoitaa Mtech Digital Solutions Oy.

Tuottajan on ilmoitettava nautojensa syntymät, kuolemat, myynnit, ostot ja siirrot nautarekisteriin viimeistään 7. päivänä tapahtumapäivästä lukien. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä verkossa tai lomakkeilla. Nautarekisterin ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta.

Teurastamon ja teurastuspaikan on tehtävä nautaeläinrekisteristä rekisterikysely ennen nautojen toimittamista teurastamoon tai teurastuspaikkaan. Tällä selvitetään, että eläimet ovat rekisteröityjä eikä niihin kohdistu siirtorajoituksia.

Ohjeet nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä löytyvät Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiohjeesta (päivitetty 19.5.2021) 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2021