Tukien täydentävät ehdot merkinnän ja rekisteröinnin kannalta

Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien tukien saaminen edellyttää lainsäädäntöä täydentävien ehtojen täyttämistä eläinten pidossa. Nämä täydentävät ehdot säätelevät osaltaan myös eläinten merkintää ja rekisteröintiä. Tavoitteena ehdoilla on elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden parantaminen. Jotta kuluttaja voisi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti.

Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Valvontakohteet

 • Rekisteröityminen kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi, rekisteritietojen ajantasaisuus

 • Pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajantasaisuus

 • Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

 • Eläinten läsnäolo pitopaikassa/tilalla

Eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Sikojen, nautaeläinten sekä lammas- ja vuohieläinten pitäjien on:

 • rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin eläintenpitäjäksi

 • huolehdittava siitä, että eläimet ovat rekisteröidyssä pitopaikassa, jolla on pitopaikkatunnus

 • huolehdittava siitä, että eläinten merkitseminen on kunnossa:

  - vapaita korvamerkkejä syntyviä eläimiä varten on oltava riittävästi (naudat, lampaat, vuohet)

  - eläinten on oltava merkitty ja rekisteröity eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti

  - mahdolliset korvausmerkit tulee olla tilattu ja kiinnitetty tarpeen mukaan (naudat, lampaat, vuohet)

 • pidettävä eläinluettelo kussakin pitopaikassa ajan tasalla (naudat, lampaat, vuohet ja siat)

 • tehtävä tapahtumailmoitukset ilmoitusaikojen puitteissa

  - nautaeläimistä ilmoitukset tehdään nautarekisteriin, jota päivittää Mtech Digital Solutions Oy

  - lampaista, vuohista ja sioista ilmoitukset tehdään Eläinrekisteriin, jonka ylläpitäjä on samainen  Mtech Digital Solutions Oy

  - sioista tehdään eläinmääräilmoitukset, lampaista ja vuohista yksilölliset tapahtumailmoitukset

Tarkempia ohjeita ja määräyksiä löytyy eläinlajikohtaisista merkitsemis- ja rekisteröintioppaista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2021