Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii hallitsemaan toimintansa riskit. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen arvioi, onko toimijan laatima omavalvonta riittävä riskien hallitsemiseksi.

Omavalvontaan liittyvä kirjanpito

Kuljetusalan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuljettamastaan tai jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Suunnitelma omavalvonnasta

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvonnassa tulee kuvata elintarvikelain 15 §:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta.

Omavalvonnassa on mainittava ne toimenpiteet, joilla elintarvikkeiden hygieenisen laadun heikentyminen kuljetuksen aikana voidaan estää. Omavalvonnasta tulee käydä ilmi toiminta, jota suunnitelma koskee, kuljetusten vastuuhenkilö, kuljetuslämpötilat, lämpötilanseurantajärjestelmä sekä elintarvikehygieenisesti tärkeät vaiheet, kuten elintarvikkeiden lastaus ja purku.

Jos elintarvikkeita luovuttava tai vastaanottava elintarvikehuoneisto järjestää elintarvikkeiden kuljetuksen, omavalvonta voidaan sisällyttää kyseisen elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaan.

Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvonta ajan tasalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.7.2021