Valtionavustusten hakeminen raatokeräilytoimintaan vuodelle 2022

30. elokuuta 2021

Tiloilla itsestään kuolleet ja lopetetut märehtijät, siat ja siipikarja on sivutuotelain määräämiltä eläintiheiltä keräilyalueilta kerättävä ja käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa tai hävitettävä polttamalla raatojen polttoon hyväksytyssä polttolaitoksessa. Keskeisenä tarkoituksena raatokeräilyssä on eläintautien leviämisen estäminen.

Valtioneuvoston asetuksessa 998/2017 säädetään valtion talousarvion mukaisen tiloilla kuolleiden ja lopetettujen tuotantoeläinten keräilyyn ja hävittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käytöstä. Ruokavirasto myöntää valtionavustusta vuosittain raatokeräilytoimijalle, joka täyttää valtionavustuksen myöntämisen ehdot, ja jonka tulee käyttää avustus raatojen keräilystä ja hävittämisestä eläimen omistajalle aiheutuvien kustannusten hinnanalennukseen. Avustuksen saajia voi olla useita.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea toimija, joka sitoutuu keräämään keräilyalueelta kaikki tuen piiriin kuuluvien eläinlajien raadot viipymättä raatojen laadusta riippumatta ja ympäri vuoden.  Käytettävän keräilykaluston tulee täyttää sivutuotelainsäädännön vaatimukset ja käsittely- tai polttolaitoksen tulee olla sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytty ja ympäristölainsäädännön vaatimukset täyttävä. Laitoksessa on voitava ottaa yli 48 kuukauden ikäisistä naudoista ja yli 18 kuukauden ikäisten lampaista ja vuohista TSE-näyte. Toimijalla on oltava myös valmius ja riittävä kapasiteetti huolehtia raatojen keräämisestä ja käsittelystä lakisääteisesti vastustettavan tai uuden eläintaudin levitessä maassa epidemiana.

Mikäli toimija katsoo pystyvänä täyttämään edellä mainitut perusvaatimukset, voi avustusta hakea Ruokavirastolta 30.9.2021 mennessä.

Avustushakemuksessa hakijan tulee esittää

  • hakijan yhteystiedot ja vastuuhenkilö
  • selvitys valtionavustuslain 7§:n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen kohderyhmästä
  • toiminnan toteuttamissuunnitelma, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja aikataulu
  • toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit
  • hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus koskien raatokeräilytoimintaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu

Hakemukseen liitettävän toteuttamissuunnitelman on sisällettävä tiedot miten toimija aikoo käytännössä toteuttaa aiemmin mainitut perusvaatimukset. Ruokavirasto myöntää avustuksen raatokeräilytoimijalle, mikäli arvioi näiden tietojen perusteella hakijan täyttävän sille asetetut vaatimukset. Avustus myönnetään vuosittain.

Avustuksen maksaminen

Ruokavirasto päättää vuosittain eläimen omistajalle hyvitettävän eläinlajikohtaisen avustuksen määrän.

Eläimen omistaja maksaa raatokeräilytoimijalle raadon noudosta ja hävittämisestä hinnan, joka on alennettu valtionavustuksen suuruudella. Ruokavirasto maksaa valtionavustuksen osuuden raatokeräilytoimijalle saatuaan toimijalta raportin kerätyistä eläimistä.

Tietyissä tapauksissa asetus estää avustuksen maksamisen.  Tällöin eläimen omistaja ei saa avustuksen suuruista hinnanalennusta ja raatokeräilytoimija laskuttaa omistajalta todellisen kustannuksen.

Avustuksen määrä vuonna 2022

Avustusten määrät vuodelle 2022 päätetään vasta, kun eduskunta on joulukuussa hyväksynyt seuraavan vuoden talousarvion, jossa valtionavustusten kokonaissumma on vahvistettu.

Eläinlajikohtaiset avustusten määrät vuonna 2021 ja lisätietoa avustuksen maksamisesta Ruokaviraston nettisivulta:  https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/raatokeraily/