Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan maaeläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovellukseen pääset tästä:

https://epr.ruokavirasto.fi/

Voit tehdä eläinten pitopaikkoihin, eläintenpitoon ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset sähköisen asioinnin kautta. Voit myös päivittää ja muokata aiemmin ilmoitettuja tietoja palvelussa. Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Voit kytkeä eläintenpitotietosi, pitopaikkasi sekä haaskapaikkasi rekisterissä henkilötunnukseesi, maatilasi tilatunnukseen tai yrityksesi y-tunnukseen. Voit tehdä ilmoitukset myös lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset lomakkella kunnaneläinlääkärille.

Vaatimus rekisteröidä pitopaikat ja haaskaruokintapaikat

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, hirvi-, kameli tai hevoseläintä, turkiseläintä, tuotantokania, siipikarjaa tai mehiläisiä ja kimalaisia, on sinun rekisteröitävä kyseessä olevan eläinlajin pitopaikka ja eläintenpitoilmoitus ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös haaskaruokintapaikan perustamista. Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat sekä koirien, kissojen ja frettien EU:n jäsenvaltioiden välisiin kaupallisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat on rekisteröitävä. Osa EU:n ulkopuolisista valtioista saattaa tämän lisäksi edellyttää koirien, kissojen ja frettien pitopaikkojen rekisteröintiä ennen niiden vientiä.

Pitopaikka on rekisteröitävä, vaikka pitäisit edellä mainittuja eläimiä vain lyhytaikaisesti. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää eläinten pitopaikasta ja eläintenpidosta tehdä ilmoitus. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa. 

Mikäli rekisteritietoihin (toimijan tiedot, pitopaikan tiedot tai eläintenpidon tiedot) tulee muutoksia tai pitopaikka tai toiminta lopetetaan, tulee niistä ilmoittaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta. Muutokset voi tehdä itse sähköisessä asiointipalvelussa tai niistä voi ilmoittaa oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kolme kertaa vuodessa kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Kirjaa on pidettävä myös pitopaikassa kuolleista, ja tiettyjen eläinlajien osalta pitopaikassa syntyneistä eläimistä. Tiedot tulee kirjata kirjanpitoon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Lisätietoa kirjanpitovelvoitteesta löydät täältä.

Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen toiminta

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, riistanhoidollisesta tarhauksesta sekä lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon. Ilmoituksen voi jättää myös Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta, jolloin eläinsuojelulain mukaiset lisätiedot toiminnasta annetaan joko liitetiedostossa tai tekstinä Lisätieto-kentässä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. Lisätietoja ilmoitettavista tiedoista löydät ilmoituksenvaraisen toiminnan sivuilta.

Lisää tietoa ja ohjeita

Löydät lisää tietoa ja ohjeita pitopaikkojen ja eläintenpitoilmoitusten tekemisestä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohjeesta.

Saat tarvittaessa käyttäjätukea sekä apua ilmoitusten tekemiseen oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) astui voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä astui voimaan 24.1.2022. 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2023