Vipu-ohje: Puutarhatuotteiden varastointituki 2022

Julkaisupäivä: 30. syyskuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Puutarhatuotteiden varastointituen hakeminen ja marraskuun varastomäärien ilmoittaminen

Va­lit­se säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la tuki­muo­to Puutarhatuotteiden varastointituki.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, hakemuksen valinta sähköisessä asioinnissaKuva 1. Sähköisen asioinnin sivu

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Hakemuksen tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys.

Hyväksy esitäyttö, jos haluat esitäyttää varastojen perustiedot viime vuoden hakemuseltasi.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, varastojen esitäyttöKuva 2. Esitäytön hyväksyntä.

Hakijan tiedot

Va­lit­se ensin tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kon avul­la.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, tuenhakijan valinta Kuva 3: Tuenhakijan valinta

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama yhteisö tai muu yhteisö, valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista

  • Yhteisö ei kuulu ikävaatimuksen piiriin, koska hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö.
  • Yhteisössä on ainakin yksi osallinen, joka oli vähintään 18-vuotias 31.12.2021. Osallisen tulee itse harjoittaa puutarhataloutta. Ilmoita ikävaatimuksen täyttävän osallisen henkilön nimi ja hänen henkilötunnuksensa siihen varattuun kohtaan.

Jos valitulla tuenhakijalla ei ole sovellukseen ilmoitettua pankkitiliä, puuttuvasta pankkitilistä huomautetaan. Ilmoita tällöin valitun tuenhakijan pankkiyhteystiedot. Huomaa, että jos muutat tiliä, kaikki tulevat pelto- ja eläinperusteiset tuet maksetaan jatkossa muutetulle tilille.

Varastotiedot

Hakemuksen tie­dot -väli­leh­del­lä avau­tuu nä­ky­mä, jo­hon tal­len­nat kaikki varastot, joiden tuotemäärälle haet tukea. Ilmoita tiedot varastoittain ja tuotteiden määrä 1.11.2022 tilanteen mukaisena.  Jos varastoon tulee tuotetta vasta 1.11. jälkeen, ilmoita varasto hakemukseen jo nyt.  Joulukuun ilmoituksessa et voi enää ilmoittaa uutta varastoa, mutta hakemuksella ilmoitettuun varastoon voit ilmoittaa joulukuussa uusia tuotteita.

Viime vuoden tukihakemusessa ilmoittamasi varastot näkyvät kohdassa Varastot, jos valitisit esitäytön. Valitse varasto ja lisää siihen varastotuotteet sekä niiden määrät (katso kohta Tuotteen lisääminen).

Varaston lisääminen

Aloita varaston lisääminen Lisää varasto -linkistä. Anna varaston tiedot.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, hakemuksen tiedot välilehtiKuva 4. Näkymä välilehdellä, jolle ei ole vielä tallennettu tietoa

Kirjoita varaston nimi ja osoite. Valitse onko varasto koneellisesti jäähdytetty varasto vai muu varasto. Rastita onko varasto vuokrattu. Anna selvitys hallinnasta kohdassa Lisätietoja tai liitä selvitys liitteenä. Tallentamasi varastot ovat valittavissa seuraavana vuonna puutarhatuotteiden varastointituen sähköisessä tukihaussa.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, uusi varastoKuva 5. Näkymä Lisää varasto -painikkeen jälkeen

Muokkaa varaston tietoja -linkistä voit korjata varaston tietoja. Poista varasto -linkistä voit poistaa varaston hakemukselta.

Liitteen lisääminen

Jos olet ilmoittanut varaston olevan vuokrattu, liitä vuokrasopimus hakemukseen. Voit lisätä tässä kohtaa myös muita tarpeellisia liitteitä. Liitteen tulee olla PDF-muodossa.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, liitteiden lisäämisestäKuva 6. Liitetiedoston liittäminen

Kun olet syöttänyt tiedot, siirry syöttämään varastotuottee ja tuotemäärät.

Tuotteen lisääminen

Aloita tuotteen lisääminen Lisää tuote -linkistä. Va­lit­se tuotteen nimeksi Kas­vi­laji -alas­veto­va­li­kos­ta oi­kea kas­vi­laji. Kasvilajeina on valittavissa vain tukeen oikeuttavat tuotteet.

Syötä tuotemäärä kokonaisina kuutioina. Pienin ilmoitettava tuotemäärä on 1 m3. Ilmoita tuotemäärät kokonaisina kuutioina ja pyöristä desimaaliluku alempaan kokonaislukuun, esim. 2,7 m3 ilmoitetaan 2 m3. Vähennä laatikoiden, tuuletusvälien yms. osuus tuotemäärästä.

Valitse vil­je­ly­alue AB tai C eli tukialue, jolla tuote on tuotettu. Viljelyalue on tärkeä tieto tuen erottamiseksi ja laskemiseksi AB-alueen tukeen ja C-alueen tukeen.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, lisää uusi tuoteKuva 7. Näkymä Lisää tuote -painikkeesta

Li­sää uusi kas­vi­rivi pai­na­mal­la Li­sää tuote -linkkiä.

Lisää uusi kasvirivi painamalla Lisää tuote-linkkiä. Muokkaa-linkistä voit muuttaa kasvilajin ja korjata virheelisen määrätiedon. Poista-linkistä voit poistaaa koko tuoterivin.

Kun olet tallentanut kaikki varastot tuotemäärineen, siirry Yhteenveto ja lähetys -sivulle.

Yhteenveto ja lähetys

En­nen hakemuksen lä­het­tä­mis­tä tarkista Yhteenveto ja lähetys -sivulla ilmoittamasi tiedot.

Tarkista myös säh­kö­pos­ti­o­soit­e. Sähköpostiosoitteeksi muodostuu automaattisesti sovelluksessa oleva tieto maatilasi ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoitteesta. Muuta se tarvittaessa.

Kirjoita Lisätieto -kenttään tarvittavia lisätietoja. Kohdassa voit antaa tietoa

  • varaston sijainnista tilan ulkopuolella
  • muun kuin laatikkoon pakatun tuotteen varastointitavasta mm. säkki, irto, pakkausmateriaali, pakkauskoko, pakkausten määrä, irtotavaran mitat
  • varaston hallintaoikeudesta tai
  • yhteenliittymän jäsenistä sekä heidän osuuksistaan varastotilaan ja siellä oleviin tuotteisiin.

Huomautukset -kohdassa olevat huomautukset vaativat tietojen tarkistamista ja/tai korjaamista. Punainen huomautus estää hakemuksen lähettämisen ja vaatii tiedon korjaamista. Keltainen huomautus ei estä hakemuksen lähettämistä.

Myös lisäämäsi liitteen nimi näkyy Yhteenveto ja lähetys -sivulla.

Pääset selailemaan aikaisemmille välilehdille. Muista silloin tallentaa muuttamasi tiedot ennenkuin poistut sivulta.

Kuvakaappaus vipupalvelusta, yhteenveto ja lähetyssivuKuva 8. Yhteenveto ja lähetyssivu

Yhteenvetotuloste

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa ilmoittamasi tie­dot myös erillisestä tulosteesta. Paina Tu­los­ta yh­teen­veto -linkkiä (sivun vasemmassa ylälaidassa) en­nen lä­het­tä­mis­tä. Avautuva tu­los­te on esi­kat­se­lu­ver­sio, eikä tie­to­ja ole vie­lä lä­he­tet­ty ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si.

Lähetyksen jälkeen tu­los­te­tus­sa yh­teen­ve­dos­sa on kir­jat­tu­na, että ha­ke­mus on lä­he­tet­ty ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si. Tu­los­te toi­mii to­sit­tee­na ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ja sen voit tal­len­taa omal­le ko­neel­lesi tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

Hakemuksen lähettäminen

Kun olet tar­kis­ta­nut ha­ke­mus­tie­dot, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­nik­kees­ta. Ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen voit pe­ruut­taa Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä haku­ajan puit­teis­sa.  Muis­ta lähettää hakemus uudelleen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että puutarhatuotteiden varastointi­tuen ha­ke­muk­se­si on pa­lau­tet­tu ti­las­sa.

Saat lähetyksestä sähköpostivahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yhteys käytöntukeen

Si­vun ala­lai­das­ta Käy­tön tuki -koh­das­ta löy­dät kun­ta­si tai ely­si yh­teys­tie­dot.

Voit ot­taa yh­teyt­tä säh­köis­tä tuki­ha­kua ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tu­kea kä­sit­te­le­vään ELY-kes­kuk­seen.­ Apua saat sekä käyt­tö­oi­keuk­siin, että so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­seen ja ha­ke­mus­ten lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Käy­tön tuki –koh­taa. Näyt­töön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit va­li­ta, ha­lu­at­ko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

  • Va­lin­ta 1: ’Lähetä meille sähköpostia’, va­lit­se Vas­taan­ot­ta­jaksi ELY-kes­kus ja kir­joi­ta vies­ti­kent­tään asi­a­si. Pai­na lo­puk­si Lä­he­tä -pai­ni­ket­ta. Vies­ti­laa­ti­kon pos­ti oh­jau­tuu suo­raan tu­kea kä­sit­te­le­vään ELY-kes­kuk­seen.
  • Va­lin­ta 2: ’Soita meille’, jol­loin saat ELY-kes­kuk­se­si sekä oman kun­ta­si yh­teys­tie­dot nä­ky­viin.

Ilmoita joulukuun varastomäärät

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Puutarhatuotteiden varastointituen ilmoitus.

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Varasto­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys. Ilmoita varastosi varastomäärät 15.12. tilanteen mukaisina sekä lähetä ilmoitus.

Joulukuun varastomäärän ilmoittaminen

Huomaa, että hakijan tiedot on esitäytetty hakemukselta, eikä hakijaa voi vaihtaa. Lisäksi marraskuun hakemuksessa ilmoittamasi varastot ja niiden tuotemäärät näkyvät selailutilassa Hakemustiedot -välilehdellä. Et voi enää lisätä uutta varastoa.

Aukaise varaston tiedot klikkaamalla varaston nimeä ja syötä alimmaiseen näkymään joulukuun varastomäärät samalla tavalla kuin hakemukseenkin (katso Tuotteen lisääminen). Myös Yhteenveto ja lähetys -sivun toiminnot toimivat samalla tavalla kuin hakemuksen syötössä.

Ilmoituksen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että puutarhatuotteiden varastointi­tuen ilmoituksesi on pa­lau­tet­tu ti­las­sa.

Saat lähetyksestä sähköpostivahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.