Elintarvikkeiden vierasaineita ja jäämiä valvotaan omissa ohjelmissaan vuonna 2023

8. joulukuuta 2022

Vuoden 2023 alusta eläinlääkejäämiä ja kiellettyjä aineita valvotaan Eläinlääkejäämien valvontaohjelmassa ja vierasaineita Elintarvikkeiden vierasaineiden valvontaohjelmassa. Muutokset noudattavat EU-lainsäädännön uudistuksia. Kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelman nimi muuttuu yhteneväisesti Elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien valvontaohjelmaksi.

Valvontaohjelmien tavoitteena on valvoa, että vierasaineiden tai jäämien pitoisuudet elintarvikkeissa eivät ylitä lainsäädännössä asetettuja enimmäismääriä. Näytteenottoa pyritään kohdentamaan mahdollisuuksien mukaan riskiperusteisesti ja sekä ajallisesti että paikallisesti sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa vierasaineiden ja jäämien esiintyminen on todennäköisintä. Valvonnan kohdentamisessa huomioidaan myös kuluttajille aiheutuvat mahdolliset riskit vierasaineen tai jäämän saannista sekä elintarvikkeiden kulutustiedot.

Eläinlääkejäämien valvontaohjelma

Eläinlääkejäämien valvontaohjelmassa (entinen elävien eläinten ja elävistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma) valvotaan jatkossakin sitä, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Tulosten perusteella voidaan arvioida myös sitä, miten tuotantoeläinten lääkityssäädöksiä on noudatettu. Uusien EU-säädöksien ((EU) 2022/1644 ja 2022/1646) nojalla toteutetaan riskiperusteista valvontaohjelmaa myös jatkossa lähes samalla tavalla kuin aikaisemmin ja sen ohella lääkejäämien esiintymistä seurataan satunnaiseen näytteenottoon perustuvassa seurantaohjelmassa. Valvontanäytteiden määrä vähenee jonkin verran, mutta niistä tehtävien tutkimusten määrä tulee pysymään ennallaan.  

Elintarvikkeiden vierasaineiden valvontaohjelma yhtenäistää valvontaa

Elintarvikkeiden vierasaineiden valvontaohjelma tulee harmonisoimaan vierasaineiden valvontaa EU-jäsenmaissa. Tähän asti jäsenvaltiot ovat voineet suunnitella valvontaa vapaammin omista lähtökohdistaan, mutta uudet EU-säädökset ((EU) 2022/931 ja 2022/932) antavat tarkemmat raamit sille, mitä elintarvikkeita ja vierasaineita jäsenvaltioiden tulisi tutkia ja millaisia määriä. Vierasaineilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, mutta joita niissä kuitenkin saattaa esiintyä esimerkiksi valmistuksen tai muun käsittelyvaiheen seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Vierasaineita ovat esimerkiksi hometoksiinit, raskasmetallit, dioksiinit ja PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja nitraatti. Vierasaineet voivat tehdä elintarvikkeen ihmisen terveydelle vahingolliseksi tai elintarvikkeeksi kelpaamattomaksi.

Elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien valvontaohjelma

Torjunta-ainejäämien valvontaohjelmassa (entinen kasvinsuojeluainejäämien) tutkitaan jäämiä torjunta-aineista, joita ovat mm. viljelyssä käytettävät kasvinsuojeluaineet ja erilaiset biosidit. Ohjelman piiriin kuuluvista aineista säädetään asetuksessa (EY) N:o 396/2005 sekä vuosittain annettavissa komission täytäntöönpanoasetuksissa (viimeisin (EU) 2021/601). Myös torjunta-ainejäämien pitoisuutta elintarvikkeissa rajoitetaan asetetuilla jäämien enimmäismäärillä. Torjunta-ainejäämien valvontaohjelmassa otettuja, vuosittain vaihtuvia kasviksia, viljoja ja lastenruokia tutkitaan osin myös vierasaineiden valvontaohjelmassa.

Elintarviketurvallisuutta varmistetaan yhteistyöllä

Vaikka vierasaineiden ja jäämien esiintymistä elintarvikkeissa valvotaan valvontaohjelmissa, on syytä muistaa, että elintarviketurvallisuuden varmistaminen on eri tahojen yhteistyötä, joka lähtee jo alkutuotannon toiminnoista. Elintarvikevalvonta perustuu niin tuottajien kuin yritystenkin omavalvontaan ja niiden tarkastuksiin. Tuottajat ja yritykset, esimerkiksi elintarvikkeen valmistaja tai maahantuoja, vastaavat osaltaan tuottamiensa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, myös vierasaineiden ja jäämien osalta.

Aikaisempien vuosien vierasaineiden ja jäämien valvonnasta voit lukea sektorikohtaisista valvontaraporteista.

Lisätietoa:

Vierasaineet
Komission delegoitu asetus (EU) 2022/931
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/932

Eläinlääkejäämät
Komission delegoitu asetus 2022/1644
Komission täytäntöönpanoasetus 2022/1646

Kasvinsuojeluainejäämät (torjunta-ainejäämät)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005
Komission täytäntöönpanoasetus  (EU) 2021/601