Tullin tehovalvonnassa mausteista ei löytynyt elintarvikepetoksia – eriä hylättiin kemikaalijäämien ja salmonellan takia

15. marraskuuta 2022

Tulli valvoi ulkomaisia, värikkäitä mausteita tehostetusti kesällä 2022 osana Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteistä elintarvikepetosten projektia. Mausteiden luvaton värjääminen on petoksellista toimintaa ja yleistä myös EU-alueella. Tehovalvonta kohdistettiin toimijoihin, joiden eristä oletettiin aikaisempien havaintojen perusteella löytyvän poikkeamia. 24:sta tutkitusta mausteesta 11 sai huomautuksen ja viiden tuotteen tuonti kiellettiin, mutta kiellettyjä väriaineita mausteista ei löytynyt. Tulli puuttui mausteiden kasvinsuojeluainejäämiin, mikrobeihin ja puutteellisiin pakkausmerkintöihin.

Mausteiden valvonta on osa Tullin tavanomaista tuoteturvallisuusvalvontaa, mutta kesällä 2022 järjestetty tehovalvonta oli osa kansallista elintarvikepetosprojektia. Muiden EU-maiden ja Tullin aikaisempien omien havaintojen mukaan värikkäät mausteet ovat toisinaan sisältäneet kiellettyjä väriaineita, vaikka mausteen luvaton värjääminen on petos. Tehovalvonnan erityisenä tavoitteena oli tutkia, löytyykö Suomeen tuotavista mausteista värejä, joita niissä ei saa käyttää. 

Tehovalvonnassa etsittiin kiellettyjä väriaineita – niiden sijaan mausteista löytyi muita ongelmia

Tehovalvonnan maustenäytteistä tutkittiin Tullilaboratorion analyyseissa noin 20 mausteissa kiellettyä väriainetta. Väriaineet ovat lisäaineita ja niiden käyttö elintarvikkeissa on tarkasti säännelty. Ensisijaisesti tehovalvonnassa etsittiin Sudan-värejä, joiden on todettu olevan terveydelle haitallisia.

Näytteitä otettiin 24 värikkäästä mausteesta, kuten curry-, chili-, paprika- ja kurkumajauheista. Suurin osa näytteistä otettiin muista EU-maista tuotavista eristä, mutta kahdeksan tuotetta pysäytettiin EU:n ulkopuolisen kolmasmaatuonnin yhteydessä.

Tehovalvonnassa tutkituista mausteista ei löydetty kiellettyjä väriaineita. Elintarvikepetosten sijaan tutkittujen mausteiden ongelmat keskittyivät mikrobiologiseen laatuun ja kasvinsuojeluainejäämien löydöksiin.

  • Kiellettyjen väriaineiden käyttö on edelleen yleinen elintarvikepetoksen muoto juuri maustetuotteissa. Muualla Euroopassa terveydelle haitallisia värejä on löydetty aivan viime aikoinakin, joten valvontaa on syytä jatkaa, vaikka tässä tehovalvonnassa niitä ei mausteista löytynytkään, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling

Tullin tutkimuksissa mausteista löytyi salmonellaa ja kasvinsuojeluainejäämiä – tuotteita hylätään vuosittain samoista syistä

Vaikka värikkäistä mausteista ei löytynyt kiellettyjä väriaineita, tehovalvonnan tutkimuksissa niistä löytyi muita ongelmia. Tulli kielsi viiden tehovalvonnassa tutkitun maustetuotteen maahantuonnin kokonaan. Kaikki hylätyt tuotteet olivat peräisin Aasian maista, mutta kolme niistä oli tuotu Suomeen toisen EU-jäsenmaan kautta.

Yksi hylätyistä maustetuotteista sisälsi salmonellaa, joka voi pahimmillaan aiheuttaa vaarallisen sairauden. Neljästä mausteesta löydettiin laboratoriotesteissä liiallisia määriä kasvinsuojeluainejäämiä. Ne eivät aiheuta akuuttia uhkaa terveydelle, mutta hylätyissä tuotteissa sallitut pitoisuusrajat ylittyivät. Lisäksi yksi tutkituista mausteista hylättiin virheellisten pakkausmerkintöjen vuoksi.

Värikkäiden mausteiden tehovalvonnan havainnot ovat linjassa viime vuosien tulosten kanssa, sillä Tulli hylkää vuosittain eniten mausteita juuri kasvinsuojeluaineiden tai huonon mikrobiologisen laadun vuoksi.

Lähes 70 % tehovalvonnassa tutkituista mausteista osoittautui määräystenvastaisiksi

Hylättyjen tuotteiden lisäksi 11 tuotetta sai Tullilta huomautuksen. Huomautuksia annettiin lievemmistä pakkausmerkintävirheistä tai vain hieman kohonneista mikrobipitoisuuksista. Tehovalvonnassa tutkituista 24:stä värikkäästä mausteesta yhteensä 67 % todettiin määräystenvastaisiksi.

Vuonna 2021 Tulli tutki tavanomaisessa valvonnassaan noin 140 erilaista maustetuotetta. Niistä yhteensä 37 % oli määräystenvastaisia.

  • Luku selittyy näytteenoton tavallistakin tarkemmalla kohdentamisella, vaikka elintarvikepetoksia ei löytynytkään. Tehovalvontaan valittiin tuontieriä ja toimijoita, joiden tuotteista oletettiin todennäköisimmin löytyvän määräystenvastaisuutta, Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio
  • Me Tullissa valvomme tuotteita jo ennen kuin ne päätyvät kauppoihin, joten pyrimme löytämään virheet tehokkaasti jo maahantuontivaiheessa. Tehovalvonnan tulokset kuitenkin kertovat, että viranomaisvalvonnalla on edelleen tärkeä rooli, Jonna Neffling toteaa.


Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteinen elintarvikepetosprojekti on osa harmaan talouden torjuntastrategiaa. Vuoden 2023 alkupuolella päättyvän yhteisprojektin ensisijaisena tarkoituksena on elintarvikepetosten tunnistaminen, torjunta ja paljastaminen maan rajat ylittävässä tavaraliikenteessä. Elintarvikepetokset ovat kansainvälinen ilmiö, johon liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta, ja arvion mukaan elintarvikepetokset aiheuttavat EU:lle vuosittain 8–12 miljardin euron kustannukset. Petokset aiheuttavat haittaa sekä lainkuuliaisille elintarvikealan toimijoille että kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

 

Lisätietoja Tullista:

Valvontatulokset
Tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, p. 040 3323325

Mausteille tehdyt tutkimukset ja analyysit
Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio, p. 0403328235