Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen livsmedelsverket.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det krävs att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att webbplatsen ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Livsmedelsverket.fi offentliggjordes 1.1.2019. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 20.9.2019 och har uppdaterats 27.5.2024. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Webbplatsen livsmedelsverket.fi är till stor del förenlig med de krav som ställs på tillgänglighet och har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

Icke tillgängligt innehåll

På webbplatsen finns icke-tillgängligt innehåll som inte omfattas av lagstiftningen eller som vi ännu inte har hunnit göra tillgängligt på grund av oproportionell börda.

1. Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

  • kontorsprogrammens filer (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018 och som inte behövs för att uträtta ärenden
  • video- eller ljudupptagningar som har publicerats före 23.9.2020.

2. Innehåll för vilket vi hänvisar till oproportionell börda:

  • Till de delar som bilagor som publicerats före 23.9.2018 behövs för uträttandet av ärenden, gör vi dessa nödvändiga centrala bilagor tillgängliga. På grund av det stora antalet filer gör vi tillgänglighetskorrigeringar allteftersom filerna uppdateras. Vi utbildar personalen att producera innehåll på ett tillgängligt sätt och följer kontinuerligt upp webbplatsens tillgänglighet.
  • På webbplatsen finns vissa veterinärintygsmallar och exportvillkor som Finland har avtalat om med länder utanför EU och som inte är tillgängliga på grund av sitt format. Om du vill ha informationen i tillgängligt format, kontakta vienti@ruokavirasto.fi. Veterinärintygsmallar och exportvillkor formuleras så att de blir tillgängliga i takt med att de uppdateras tillsammans med olika länder.
  • På webbplatsen finns några icke-tillgängliga formulär för växtsorter. Om du vill ha information i tillgängligt format, vänligen kontakta pvr@ruokavirasto.fi.
  • Några av guiderna har två eller flera element på sidan har samma titel, på grund av att hantera frågan från olika vinklar.
  • En del av tabellens titelcell saknar titelrollen eller sammanhanget.

 

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Vi svarar på responsen inom 14 dagar.

Du har rätt att av grundad anledning få i tillgänglig form sådan information som du behöver för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter. Om du inte får de här uppgifterna i tillgänglig form i vår webbtjänst kan du lämna en begäran via responsblanketten här nedan eller via e-post som du sänder till e-postadressen här nedan. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om din begäran gäller ett omfattande innehåll, kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor. Vi meddelar dig om svarstiden förlängs. Om vi inte lämnar informationen i tillgänglig form, upprättar vi ett skriftligt motiverat intyg över detta för dig.

Responsblankett

E-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Du kan anföra tillgänglighetsklagan eller begära utredning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, sänd då först respons till oss.
Om du inte är nöjd med svaret som du får, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland och begära utredning av tillgängligheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsyn över att tillgänglighetskraven iakttas i Finland. Regionförvaltningsverkets kontaktinformation

Du har rätt att anföra tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, om vi inte iakttar de krav eller fullgör de skyldigheter som anges i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Så här anför du klagan.

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2024