Tukien maksaminen

Tuenhakijan pankki- ja yhteystiedot | Tukien vähimmäisrajat | Tukien maksaminen | Tukien panttaus | TukikattoVerohallinnolle ilmoitettavat tiedot | De minimis -tuet | Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus | Tukien takaisinperintä | Tukien maatalouspoliittiset tavoitteet | Maatilan maksutapahtumat

Tukien tukimäärät on kerrottu kunkin tuen omilla sivuilla.

Tuenhakijan pankki- ja yhteystiedot

Varmista, että olet ilmoittanut maaseutuelinkeinoviranomaiselle oikean pank­ki­tili­nu­me­ron ja yhteystiedot. Sekä ELY-kes­kus­ten että kun­tien maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mais­ten kaut­ta ha­et­ta­vien vil­je­li­jä­tu­kien pank­ki­ti­lin on ol­ta­va sama. Ruokavirasto ei tee pankki- ja yh­teys­tie­to­jen muu­tok­sia. Jos olet ensi­si­jai­nen vil­je­li­jä, voit il­moit­taa pank­ki- ja yh­teys­tie­to­jen muu­tok­sis­ta Vipu-pal­ve­lus­sa. Muu­tok­sis­ta voit il­moit­taa myös kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le tai/ja ELY-kes­kuk­sel­le.

Tu­kien vä­him­mäis­ra­jat

EU:n kokonaan rahoittamien tukien ja palkkioiden eli niin sanottujen suorien tukien haettujen tukien yhteissumman tulee ylittää 500 euroa tukivuodelta, jotta suorat tuet maksetaan hakijalle.

 • Perustulotuki
 • Uudelleenjakotulotuki
 • Ekojärjestelmätuki
 • Nuorten viljelijöiden tulotuki
 • Erikoiskasvipalkkio
 • Tärkkelyspalkkio
 • Emo- ja lypsylehmäpalkkio
 • Sonnipalkkio
 • Teurashiehopalkkio
 • Ulkosaariston nautapalkkio
 • Uuhipalkkio
 • Kuttupalkkio
 • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus ja ei-tuotannollisten investointien korvaus maksetaan, jos maksettava tuki on yli 100 euroa yksittäistä tukimuotoa kohti.

Kansallisten tukien maksettavan määrän alaraja on 100 euroa hakijaa ja tukimuotoa kohti.

Tuen mak­sa­mi­nen ja suun­ni­tel­tu aika­tau­lu

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen tai ELY-kes­kus te­kee pää­tök­sen tu­es­ta. Ruokavirasto mak­saa tuet tuen­saa­jil­le. Tuet mak­se­taan pää­sään­töi­ses­ti yh­des­sä tai kah­des­sa eräs­sä.

Tu­kien mak­sa­mi­seen vai­kut­taa val­von­nas­sa ole­vien ti­lo­jen luku­mää­rä sekä val­von­to­jen edis­ty­mi­nen. Tuet voidaan maksaa vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun sää­dös­ten mu­kai­set val­von­nat on suo­ri­tet­tu. Huomioi, että tuki voi­daan mak­saa yksittäiselle ti­lal­le vas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki val­von­taan liit­ty­vät toi­met on ky­sei­sen ti­lan osal­ta saa­tet­tu lop­puun, vaik­ka tu­kien mak­sa­mi­nen oli­si­kin jo aloi­tet­tu.

Maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­sel­le esi­te­tyt aika­tau­lut ovat hal­lin­non aset­ta­mia ta­voit­teel­li­sia mak­su­ai­ko­ja, ei­vät tuki­mak­su­jen erä­päi­viä. 

Mak­su­aika­tau­luis­ta saat ajan­ta­sais­ta lisä­tie­toa sivulta Maksuaikataulu.

Viljelijätukien panttaus

Tuenhakijana voit pantata viljelijätukesi velan vakuudeksi esimerkiksi luottolaitokselle, meijerille, maatalouskaupalle tai muulle velkojalle.

Tuenhakija ja velkoja tekevät keskenään kirjallisen panttaussopimuksen. Panttaussopimuksesta ja sen sisällöstä päättävät tuenhakija ja velkoja keskenään.

Tuenhakijan tai velkojan on toimitettava tukea käsittelevälle viranomaiselle panttaussopimus tai kirjallinen panttausilmoitus. Jos velkoja tekee ilmoituksen, hänen on toimitettava viranomaiselle myös panttaussopimus. Jos ilmoitat panttauksesta itse tuenhakijana, voit toimittaa myös vapaamuotoisen ilmoituksen. Panttausilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

Panttausilmoituksessa on kerrottava

 • panttauksen antaneen tuenhakijan nimi
 • panttauksen kohde eli viljelijätuet
 • määrä, josta pantti on annettu
 • velkojan nimi
 • velkojan y-tunnus tai henkilötunnus sekä
 • velkojan tilinumero.

Tukea käsittelevä viranomainen ei saa neuvoa panttaussopimuksen sisällöstä tai panttauksen vaikutuksesta muihin velkoihin. Viranomainen neuvoo, mitä tietoja panttauksesta on toimitettava, jotta viranomainen voi vähentää pantatun osuuden maksettavista tuista.

Tuki­kat­to

EU:n rahoittamiin tukiin on asetettu tiettyjä euromääräisiä rajoitteita, joiden ylittyessä tukien yksikkötasoa joudutaan leikkaamaan. Tuen­ha­ki­jan on hyvä huo­mi­oi­da mah­dol­li­set tu­kien yk­sik­kö­tasoa kos­ke­vat leik­kauk­set, kun hän te­kee tuki­las­kel­mia.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.5.2024