Kameli- ja hirvieläimet

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Kameli- ja hirvieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään uudella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/520. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset MMM:n asetukset astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Tarhatut kameli- ja hirvieläimet on merkittävä yksilöllisillä tunnistimilla

21.4.2021 lähtien sovelletun EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan jokainen kamelieläin, kuten laama ja alpakka, sekä hirvieläin, kuten peurat ja poro, on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä yksilöllisillä korvamerkeillä tai mikrosirulla. Porojen osalta vaatimus koskee kaikkia muita kuin poronhoitoalueella pidettäviä paliskunnan osakkaiden poroluetteloon merkittyjä poroja. Paliskunnan alueella olevien, paliskunnan poroluetteloon merkittyjen porojen tunnistamisen osalta sovelletaan poronhoitolain säännöksiä.

Merkintävelvollisuus koskee kaikkia kameli- ja hirvieläimiä niiden lukumäärästä tai pitotarkoituksesta riippumatta.  Eläin on merkittävä, vaikka sitä pidettäisiin seuraeläimenä muista kuin kaupallisista syistä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden ikäisenä. Eläintenpitäjä on vastuussa eläintensä asianmukaisesta merkitsemisestä. Eläintenpitäjä on se henkilö, kenen hallussa eläimet käytännössä ovat. Tämä henkilö voi olla joku muu kuin eläinten omistaja.

Hirvieläimet, joita pidetään eristetyllä alueella luonnonmukaisissa olosuhteissa siten, että ne eivät ole säännöllisessä kosketuksessa ihmisiin, ei tarvitse merkitä edellyttäen, että niitä ei siirretä pitopaikastaan toiseen pitopaikkaan.

Kameli- ja hirvieläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että kyseiset eläimet yksilöidään tavanomaisella korvamerkillä, joka kiinnitetään eläimen kumpaankin korvalehteen, tai maakoodin sisältävällä injektoitavalla transponderilla (mikrosirulla), joissa eläimen tunnistuskoodi on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa. Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.  

Ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkejä sekä mikrosiruja on mahdollista tilata jatkossa Ruokaviraston tilausjärjestelmästä. Tilausjärjestelmän avautumisesta tiedotetaan lisää lähitulevaisuudessa.

Myös pitopaikat on rekisteröitävä

Kameli- ja hirvieläinten pitopaikat tulee olla rekisteröitynä eläintenpitäjärekisteriin. Porojen osalta vaatimus on uusi, ja koskee ainoastaan poronhoitoalueen ulkopuolella pidettävien porojen pitopaikkoja. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi  sähköisen asioinnin ollessa käytettävissä. Aiemmin rekisteröityjä pitopaikkoja ei tarvitse rekisteröidä uudelleen. Jos olet epävarma, onko pitopaikka rekisteröity, varmista rekisteritietojen ajantasaisuus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Eläinten merkintävelvoite koskee myös aiemmin rekisteröidyissä pitopaikoissa pidettäviä kameli- ja hirvieläimiä.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijoilla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, lukumääristä ja tunnistetiedoista, sekä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä lähtö- ja määränpään pitopaikkatietoineen ja siirtopäivämäärineen, sekä eläinten syntymistä ja kuolemista pitopaikassa. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Eläinterveyssäännöstön nojalla annettavien tarkentavien asetusten sekä kansallisen lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, minkä johdosta yksityiskohtaiset vaatimukset eivät ole kaikilta osin vielä selvillä. Ohjeistusta päivitetään tälle sivulle lainsäädännön valmistuessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021