Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, joka jatkaa vastustustoimista huolimatta leviämistä uusille alueille. Taudin leviäminen maahan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole koskaan todettu Suomessa. Tautia esiintyy muun muassa Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Kreikassa, Kroatiassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Ukrainassa, Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut.

Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä

Afrikkalaisen sikaruton Suomeen tulon riskejä ja mahdollisia reittejä on arvioitu Eviran riskiprofiilissa.

Oleellisimmat mahdolliset maahantuloreitit ovat: 

  • maahantulo infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana,
  • infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, 
  • elävien kesysikojen ja sperman mukana, 
  • kontaminoituneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, 
  • kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana tai 
  • Suomeen vaeltavan infektoituneen villisian mukana.


Maahantulo rehun, kuivikkeen, lannan ja sivutuotteiden tai ajoneuvojen mukana on myös mahdollista.

Lisäksi riskiprofiilissa on kartoitettu muun muassa villisikojen ja eläinkuljetusautojen liikkeitä, eläinperäisten jätteiden kuljetuksia rajan yli sekä metsästysmatkailuun liittyviä mahdollisia riskitekijöitä.

Taloudelliset riskit 

Taudin leviäminen maahan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

Tutkimusraportti Kotieläintalouden rakennemuutoksen vaikutukset eläintautien leviämiseen Suomessa julkaistiin 2015. Tutkimuksessa arvioitiin, kuinka kotieläintalouden rakennemuutos vaikuttaa eläintautiriskiin ja tautien taloudellisiin vaikutuksiin. Tarkasteltavina olivat afrikkalainen sikarutto, suu- ja sorkkatauti ja sinikielitauti.

Tautia aiheuttava virus säilyy hyvin ja leviää helposti viruksella saastuneen elintarvikkeen tai rehun välityksellä

Tautia ovat levittäneet muun muassa sikojen kuljetukset, virusta sisältävän ruokajätteen syöttö sioille sekä villisiat. Kauas uusille alueille siirtyneet tartunnat ovat aiheutuneet pääasiassa saastuneen ruokajätteen syöttämisestä sioille. Leviäminen on mahdollista myös viruksen saastuttaman eläinten- tai rehunkuljetuskaluston mukana. ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa ja pystyy siksi leviämään myös muun muassa savustetun tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana. Myöskään pakastus ei tuhoa virusta.

ASF:n takia perustetuilta rajoitusvyöhykkeiltä on rajoitettu villisian ruhojen, villisian lihan ja villisianlihatuotteiden tuontia Suomeen

Tietoa taudin takia perustetuista rajoitusvyöhykkeistä ja niitä koskevat rajoitukset löytyvät EU-komission suojapäätöksistä. Afrikkalaisen sikaruton takia perustetuista EU -jäsenmaiden rajoitusvyöhykkeistä on kartta (ks "Lisätietoa-osio").

Ohje sianlihan, villisianlihan ja niitä sisältävien lihatuotteiden sisämarkkinatuonnin rajoituksista sellaisista EU-jäsenvaltioista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa selostaa sisämarkkinatuonnin rajoitukset. Ruokavirasto suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa eikä siitä valmistettuja elintarvikkeita rajoitusvyöhykkeiden ulkopuoleltakaan. Afrikkalainen sikarutto on osoittautunut nopeasti leviäväksi, ja rajoitusvyöhykepäätökset voivat laahata todellisen tautitilanteen perässä. Tuontisäädökset ja rajoitukset koskevat myös metsästysmuistoja. Ruokavirasto suosittelee, että metsästysmuistot (esimerkiksi hampaat ja nahat) käsitellään asianmukaisesti lähtömaassa huoneenlämmössä säilytettäviksi ja ne lähetetään vasta sen jälkeen Suomeen.

Sianlihan, villisianlihan ja metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty. EU:n ulkopuolisista maista ei liha- ja maitotuotteiden tuliaistuonti ole lainkaan sallittua.

Lisätietoa sianlihan, villisianlihan ja metsästysmuistojen tuonnista EU:n ulkopuolelta.

ASF voi levitä myös rehujen ja kuivikkeiden mukana

Tautia aiheuttava virus kestää lämpöä ja happamuutta, ja voi levitä kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden mukana. Myös ruokajäte voi levittää ASF -virusta ja muita eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on kielletty sikojen ja villisikojen ruokinnassa.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi tautialueilta ei tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua ja heinää sekä tuoresäilöttyä tai käsittelemätöntä satoa tuotantoeläinten tai riistan ruokintaan. Esimerkiksi viljan (mukaan luettuna maissi) kuivaus ei välttämättä tuhoa virusta. Afrikkalaisen sikaruton Suomeen tulon riskin pienentämiseksi Ruokavirasto suosittelee kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden (mm. olki, heinä, viljat) varastointia 90 päivää ennen käyttöönottoa.

Maahantuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin myös muusta kuin ostomaasta. Rehualan toimijat ja alkutuottajat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta osana omavalvontaansa.

Lisätietoa: 

Eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Kaikki Suomen rajojen ulkopuolelta tulevat sikojen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava hyväksytyssä kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikassa ennen eläinten lastausta sekä Suomeen palaamisen jälkeen ennen uutta kuljetusta.

EU:n ulkopuolisista maista tulevat eläinten, rehun ja tavaroiden kuljetusajoneuvot on lastin purkamisen jälkeen pestävä ja desinfioitava ja auton mukana on oltava desinfiointitodistus. Eläinkuljetusajoneuvot on lisäksi pestävä ja desinfioitava Suomessa uudelleen ennen lastausta. Alla olevista linkeistä löytyvät tarkemmat kuljetusajoneuvoja koskevat vaatimukset.

Estä taudin pääsy sikalaan – estä maahantulo sairastuneiden sikojen tai sperman mukana

Eläinten siirto uuteen paikkaan ja uusien eläinten keskuuteen aiheuttaa suurimman riskin eläintautien siirtymiselle ja tarttumiselle aiemmin terveisiin eläimiin. Tämän vuoksi sisämarkkinakaupalle ja maahantuonnille asetettuja rajoituksia on tärkeää noudattaa. Lainsäädännön lisäksi tulisi noudattaa Eläinten Terveys ry ETT:n suosituksia liittyen eläinten, niiden sukusolujen ja rehujen tuontiin.

Euroopan elintarviketurvaturvallisuusviranomaisen EFSAn video: African Swine Fever – How to stay one step ahead.

Videossa esitettyjen vastustuskeinojen lisäksi Suomessa on kansallisia vaatimuksia, jotka eivät käy ilmi videosta. Suomessa on kiellettyä pitää sikoja ja tarhattuja villisikoja ulkona, jos eläinten aitausta ei ole varmistettu teräsverkko- tai sähköaidalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023